بكارگیری نشانه شناسی در شهرسازی دوشنبه ۵ فروردین۱۳۸۷ 14:11

چکیده:

نشانه شناسی از دانش های نوینی است كه اخیراً به حیطه پژوهش ها وارد گردیده است. در شهرسازی نیز استفاده از این دانش، كم و بیش باب گردیده است؛ زیرا نشانه شناسی می تواند به عنوان ابزاری كارآمد جهت تولید داده های كیفی از شهرها بپردازد. در این نوشتار ابتدا با مروری اولیه بر مفاهیم پایه نشانه شناسی و با استناد به مبانی نظری نشانه شناسی سوسور، شاخص های سوسور در نشانه شناسی دسته بندی می گردند. سپس به انواع نشانه شناسی از دیدگاه امبرتواكو پرداخته می شود، در انتهای این مرحله با توجه به پیشرفت های اخیر در زمینه پژوهش های معاصر و گستردگی آنها تقسیم بندی ششگانه ای معرفی می شود. در انتها ، برای هر یك از انواع نشانه شناسی تبیین شده به تعریف ، تحلیل مفاهیم سوسوری و در انتها به تفسیر شهرسازی آن، یا كاربرد هر نوع نشانه شناسی در شهرسازی پرداخته می شود.

کلمات کلیدی : شهرسازی – شهرشناسی – فردینان دوسوسور – نشانه شناسی

بیتا جمالپور / نشریه هنرهای زیبا / شماره 24

 

برای دریافت کامل مقاله به صورت PDF روی لینک زیر کلیک کنید:

http://journals.ut.ac.ir/issueuser/Uploads/Articles/6141c2d9-f7c5-4b08-93f9-cf21d707a2beISSN%201025-9570-24-045.pdf

 

نوشته شده توسط 3شهرساز  | لینک ثابت |